Almende homepage

Vertrouwenspersonen

Minimaliseren

Klachtenregeling en interne vertrouwenspersonen

De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat  kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider of uiteindelijk de directeur/rector. Onze school ressorteert onder Stichting Achterhoek VO en valt daarom onder de stichting brede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. Deze regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijv. betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Om deze klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt elke locatie van het Almende College over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht of dat er een klacht ingediend moet/kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie waar Achterhoek VO bij aangesloten is.

De interne vertrouwenspersonen voor het Isala zijn: mevrouw  E. Romme en de heer W. Veldhuizen.

De externe vertrouwenspersonen werken bij de IJsselgroep en zijn:
Mevrouw A. Kusters en de heer H. Riphagen.
Zij zijn bereikbaar op 088-0931000