Almende homepage

Doorstroming havo 5 naar vwo 5

Minimaliseren

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is binnen Achterhoek VO de volgende doorstroomregeling van kracht voor leerlingen die van havo 5 naar vwo 5 willen doorstromen:

  1. Een gemiddeld examencijfer (havo 5) van 6,8 of hoger geeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot vwo 5.
  2. Bij een gemiddeld examencijfer (havo 5) dat ligt tussen 6.2 en 6.8 en een positief advies van de toeleverende school, bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot vwo 5. 
  3. De leerling heeft in havo 5 eindexamen gedaan in twee moderne vreemde talen (Engels en Duits/Frans) en wiskunde (wiskunde A of B).
  4. Het is wettelijk bepaald dat de instromende leerlingen  vrijstelling krijgen voor ANW, maatschappijleer en CKV. Voor het profielwerkstuk geldt dus geen vrijstelling.
  5. Voor leerlingen die instromen vanuit de havo gelden dezelfde regels over doubleren als voor leerlingen afkomst uit vwo 4.
  6. Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden.

Leerlingen van locatie Isala moeten het intakegesprek dat genoemd wordt onder punt 6 voeren met meneer Hoogland (afdelingsleider havo bovenbouw). Leerlingen die van buiten het Almende College instromen, voeren het intakegesprek met mevrouw Van Loon (afdelingsleider vwo bovenbouw).In het intakegesprek worden de volgende punten besproken:

  • de schoolexamencijfers van het havo-examen; 
  • de motivatie voor de doorstoom van havo 5 naar vwo 5.

Voor leerlingen die van plan zijn om van havo 5 naar vwo 5 over te stappen is het raadzaam om in havo 3 een vakkenpakket te kiezen met vakken die ook wordt aangeboden op het havo. Zo wordt het vak BSM niet aangeboden op het vwo. Om een succesvolle doorstroom te bevorderen is het verder wenselijk dat de leerlingen vanaf havo 4 een extra vak volgt.

 Na het havo-examen moet de leerling een inhaalprogramma volgen. Nadere details hierover worden medegedeeld in het intakegesprek.